مسوولان د افغانستان بانک می گویند که روند تعویض بانکنوت های مندرس ۱۰ افغانی و ۲۰ افغانی در هرات آغاز شده و تا یک ماه جریان دارد

تاریخ: يكشنبه 12 بعد از ظهر, 28 ثور 1402

به گفته مسوولان د افغانستان بانک تمامی مردم هرات می توانند در تمامی بانک های این ولایت( پشتنی بانک، عزیزی بانک، غضنفر بانک، اسلامی بانک، میوند بانک، نوی کابل بانک،  بانک AIB، نمایندگی های د افغانستان بانک، الفلاح بانک، افغان یوناتید بانک، مایکرو فایننس و بانک ملی بخاطر تعویض نقدینگی بانکنوت های ۱۰ افغانی و ۲۰ افغانی مراجعه نموده و تا ۱۰هزار افغانی را با موجودیت تذکره تابعیت تبدیل نمایند.

 

همچنان اشخاصیکه بیش از ده هزار افغانی پول فرسوده دارند می توانند از طریق تحویل مالیات خویش و یا هم بل های آب و برق تحویل نمایند.

 

 بخاطر سهولت هر چه بیشتر شرکت ها وغیره افراد می توانند پول نقد مندرس خویش را به حساب های خویش جمع نموده تا پول مندرس نزد شأن باقی نماند.

 

این روند که از سوی د افغانستان بانک عملی شده هدف اصلی آن جمع آوری تمامی پول های مندرس نقدینگی ۱۰ افغانی و ۲۰ افغانی خوانده شده است.

 

 در بدل تبدیل پول هیچ کمیشنی در هیچ بانکی اخذ نمی گردد.